This is a free Purot.net wiki
  • View:

Toimintaperiaatteet

Verkosto on avoin kaikille alueellisesti järjestöviestintää ja järjestöjen tietoteknologiaosaamista ja sähköisiä palveluja kokoaville ja kehittäville toimijoille, jotka sitoutuvat yhteiseen kehittämiseen ja yhteisesti sovittujen pelisääntöjen noudattamiseen sekä yhteiseen resursointiin.

  • Verkosto kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa.
  • Yhteistyötapaamisissa on sovitut teemat.
  • Verkostolla on kiertävä puheenjohtajuus.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username