This is a free Purot.net wiki
 • View:

Pelisäännöt

Alueellisten yhteistyöjärjestöjen vaikuttamis- ja kehittämisverkosto


 

Kenelle verkosto on tarkoitettu:

Alueellista järjestöviestintää ja järjestöjen tietoteknologiaosaamista ja sähköisiä palvelujä kokoaville ja kehittäville yhteistyöjärjestöille, jotka sitoutuvat sopimuksella:
 
 • yhteistyöhön
 • yhteisesti sovittujen pelisääntöjen noudattamiseen
 • yhteiseen resursointiin
 • ja joilla on palkattu/nimetty henkilöstö tehtävää hoitamassa
 
Yhteistyöjärjestöillä tarkoitetaan järjestöjä, jotka:
 • toimivat alueellisina tukiorganisaatioina järjestökentälle ja
 • edistävät toimijoiden yhteistyötä yli teema- tai diagnoosi-  tms. rajojen. 

Yhteiset pelisäännöt:

jokainen toimija:
 •  osallistuu yhteiseen kehittämistyöhön ja eri alueilla järjestettäviin kehittämispalavereihin sekä teematapaamisiin
   
 • järjestää vuorollaan kehittämispalavereja ja teematapaamisia omalla alueellaan
 
Toiminnan periaatteita:
 
 • Verkoston jäsenen tekemää kehittämistyötä ei hyödynnetä ennen kuin siihen on saatu kehittäjältä lupa.
 • Keskeneräistä kehittämistyötä julkaistaan erikseen sovittavalla tavalla 
 • Tietojen lainaamisesta ja parantamisesta ilmoitetaan verkostolle
 • Lainattaessa rakennetta tai sisältöä ilmoitetaan lähteeksi Reilut parastajat -verkosto. (Maininta logona tai lauseena).
 •   Käytettäessä Reilut parastajat -logoa linkitys verkoston reilut purot -sivuille
 •  Yhdessä sovitut ja jaetut tehtävät hoidetaan määräaikoihin mennessä
 
Pelisääntöjen ja yhteisesti sovittujen arvojen toistuvasta rikkomisesta voidaan poistaa verkostosta.

Hyödyt pelisääntöjen noudattamisesta:

• Verkostosta löytyy monenlaisia osaajia, joiden kanssa on mahdollista luoda yhteisiä sisältöjä 
 
• Verkosto toimii tukirakenteena ja yhdessä oppimisen areenana
 
• Verkoston sisällä ideat, käytännöt ja suunnitelmat voidaan jakaa luottamuksellisesti
 
• Yhteisiä materiaaleja voi hyödyntää omien verkkopalvelujen kehittämisessä
 
• Mukaan tulijat saavat ns. Reilu Parastaja merkin, jota voivat käyttää omissa raporteissaan ja kotisivuillaan
 
 

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username